Trường Kinh doanh Quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Tại Trường Trung học Kinh doanh Quốc tế, các lớp học được tổ chức theo khối, tức là mỗi bài học kéo dài 80 phút.

Giờ thứ 1 + giờ thứ 2
07:40 – 09:00

Tạm dừng
09:00 – 09:20

Giờ thứ 3 + thứ 4
09:20 – 10:40

Tạm dừng
10:40 – 10:50

Giờ thứ 5 (SLZ)
10:50 – 11:30:40

Tạm dừng
11:30 – 11:35

Giờ thứ 6 + thứ 7
11:35 – 12:55

Nghỉ trưa
12:55 – 13:20

Giờ thứ 8 + thứ 9
13:20 – 14:40

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.